Bu web site Avrupa Birliği’nin katkılarıyla oluşturulmuştur.
 Bu web sitenin içeriği yalnızca EUROCHAMBRES ve TOBB’un sorumluluğundadır ve AB’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.
 ETCF2, EUROCHAMBRES ve TOBB tarafından ortaklaşa uygulanmaktadır.
  Ana Sayfa | Site Ağacı |
 

Önceki Projeler
TOGP I, TOGP II

ETCF projesi, EUROCHAMBERS ile TOBB tarafından 2001’den 2005’e kadar iki dönemde uygulanan Türk Oda Geliştirme Programında (TOGP) elde edilen deneyim ve başarının üzerine temellendirilmiştir. TOGP ilk olarak 2001 yılında başlatılmış ve TOBB ile EUROCHAMBERS tarafından bir yıl boyunca başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Daha sonra program yenilenmiş ve 2004-2005 yıllarında ikinci kez uygulanmıştır. Hem Türkiye’den hem de AB’den seçilen Odalar arasında kurulan sürdürülebilir ortaklıklar aracılığıyla program, Türk Odalarının gerçekleştirdikleri faaliyetlerde oynadıkları rolü, aşağıdaki hususları dikkate alarak, güçlendirmeyi hedef almıştır:
• İşletmelerin uluslararasılaştırılması
• Yerel kalkınma sürecinde üstlendikleri kilit oyuncu rolü

Programın birinci döneminde (Ocak 2003’e kadar) AB ile Türk Odaları arasında 10 tane ortaklık başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. İkinci dönemde ise halihazırda kurulmuş olan 6 ortaklık bazı Türk Odalarının ilave edilmesiyle uzatılmış ve 5 yeni ortaklık daha kurulmuştur.
Söz konusu ortaklıkların gelişmesi ve ortak projeler üretmesine imkan vermek amacıyla, Türk Odaları kapsamında özellikle yeni ve yenilikçi hizmetlerin getirilmesine odaklanmak suretiyle teknik yardım sağlanmıştır. 14 aylık bir süre içerisinde etkili adımlar atılmış; üyeleri ve yerel kuruluşları nezdinde Odalarda somut bir gelişme kaydedilmiştir. Ayrıca TOGP projeleri, iş dünyasının uluslararası piyasaya hazırlanması ve rekabet gücünü arttırması sürecinde Odaların oynayabileceği ve oynaması gerektiği kritik role dikkat çekmiştir.
365 yerel Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odası ve Borsasıyla Türk odalar ağının mevcut büyüklüğü ve Türkiye ile AB arasındaki giderek güçlenen bağlar dikkate alındığında, yeni Oda/Borsa Ortaklıkları için büyük bir potansiyel olduğu son derece açıktır.

ETCF 1 hakkında

AB-Türkiye Odalar Forumu (ETCF) projesi Aralık 2007'den bu yana Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) işbirliği ile uygulanmıştır. Ankara ve Bürksel'de konuçlanmış bir proje takımı ETCF projesini 2 yıl boyunca uygulamıştır.

Neden ETCF?

ETCF, başta Türkiye olmak üzere, aday ülkeler ile AB arasındaki sivil toplum ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi politikası çerçevesinde oluşmuştur. Proje, 2006 yılı ve AB ile Türk iş dünyalarının bütünleşmesini teşvik eden Katılım Öncesi Mali Yardım Program'ı kapsamında tamamen AB tarafından finanse edilmiştir.
Genişleme stratejisinin parçası olarak, EUROCHAMBRES'ın, Türkiye başta olmak üzere aday ülkelerde, AB ile bütünleşme sürecini yönetebilmeleri için Ticaret Odaları ve Borsalarına ve onların üye işletmelerine yardım sağlamakta uzun bir geçmişe dayanan ilgisi vardır.
Aslında, ETCF, EUROCHAMBRES ve TOBB tarafından 2001'den 2005'e kadar başarı ile uygulanan TCDP I ve II aşamalarına dayandırılmıştır.
O zamandan beri AB ve Türkiye arasındaki üyelik müzakereleri resmen başlamış ve EUROCHAMBRES ile TOBB arasındaki ilişkiler daha da yoğunlaşmıştır. Bu nedenle yeni bir projeye ihtiyaç vardı.

ETCF Amaç

ETCF, sivil toplum üyeleri olarak Türk Oda ve Borsaları ve AB içindeki muhatapları arasındaki karşılıklı bilgiyi, iletişimi ve uzun vadeli işbirliğini güçlendirecek ve böylece AB ve Türk iş dünyalarının bütünleşmesini teşvik etmiştir.
ETCF özellikle “AB Müktesebat Denetimi” olarak adlandırılmış olan ve Türkiye'deki yasa değişikliklerinin AB'ye uygunluğu doğrultusunda Türk Oda ve Borsaları tarafından izlenmesine olanak sağlayacaktır. Ana yasama hususları hakkında bilgi sahibi olarak Türk Oda ve Borsaları, müzakere sürecine özellikle etki analizleri ve konum raporları ile doğrudan katılmışlardır.
ETCF, Türk Oda ve Borsaları'nın üyeleri için katma-değerli hizmetler tasarlama ve üretme kabiliyetlerini AB muhatapları ile karşılaştırma ve onların deneyimlerinden yararlanma olanağını sağlamıştır.

ETCF faaliyetleri

• Türk Oda ve Borsaları'nın ticaret ile ilgili yaptırımlar hakkındaki bilgilerini artırmak ve bunların etkin uygulanışlarını sağlamak için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:
- Türkiye'de 6000'e yakın şirketi hedefleyen bir anket araştırması Türkiye'deki firmaların AB ilişkileri ve ilgili politikalar hakkındaki bilgileri ile genişlemeye yönelik hazırlıklarını ölçmek amacı ile yapılmıştır.
- Türk Oda ve Borsaları'ndan 300 yönetici için seçilmiş AB yasaları eğitimi 12 seminer olarak Türkiye'de yapılmıştır.
- Seminerleri desteklemek için seçilmiş AB yasaları ile ilgili 6 el-kitabı yayınlanmıştır.
- Türk Odaları'ndan yaklaşık 30 yönetici EUROCHAMBRES Akademisi'ne 2008-2009’da katılmak için burs kazanmışlardır.
- AB yasaları ve sektör politikaları konusunda bir Türk uzamanlar veritabanı oluşturulmuş ve Odalar ağı ile kamuya AB ilişkilerinde tanınan kaynak olarak sunulmuştur.
- Yaklaşık olarak 50 Türk Oda ve Borsası akredite edilmiştir. Türk Oda ve Borsalar ağının genel kalitesi, kalite standartları ve belgelendirme sistemi aracılığı ile iyileştirilecektir.
• Türk Oda ve Borsaları'nın hizmetleri yetilerinin iyileştirilmesi için olan ihtiyacını yanıtlayabilmek amacıyla 22 ortaklık Türk ve AB Odaları arasında tesis edilmiştir.

 
Partnership grant scheme
Partnership grant scheme
Academy
Survey
Seminars
Accreditation
EU 

expert data base
EU 

expert data base
  ETCF, AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF1 e ulaşmak için tıklayınız  
  Powered by TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi - Yazılım Müdürlüğü 2011-2012